Bel ons: 020-3301345

Welkom bij IKBENSTIL COMPUTERS

Algemene voorwaarden

Amsterdam 2016.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Ikbenstil Computers B.V. gevestigd te Amsterdam, onder Kamer van Koophandel nummer: 67681883


1. Algemeen

Onder Ikbenstil Computers wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Ikbenstil Computers B.V. (gevestigd te Amsterdam)


2. Algemeen / Toepassing

2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen, met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze door Ikbenstil Computers uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Ikbenstil Computers als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.4 Op het moment van overhandiging of deponering treden deze Algemene Voorwaarden in de plaats van eventuele eerdere Algemene Voorwaarden van leverancier, ook indien deze zijn vervat in afspraken of correspondentie.

 

3. Aanbiedingen / Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van Ikbenstil Computers zijn vrijblijvend. Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Ikbenstil Computers deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.


4. Aanvulling overeenkomst

Ikbenstil Computers zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.


5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten en exclusief BTW.  Als valuta wordt de Euro gehanteerd, tenzij anders vermeld.

5.2 De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn leidend maar kunnen ingeval van hevige koers fluctuaties tussen de Euro en Dollar worden herzien. De hardware component prijzen worden door fabrikanten in Dollars uitgedrukt.

5.3 Wijzigingen in invoerrechten, productiekosten als bijvoorbeeld arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen en materialen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Ikbenstil Computers het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.

 

6. Aflevering / Levertijd

6.1 Met Ikbenstil Computers overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van deze levertijden, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ten beoordeling van de leverancier, zal deze in nader overleg treden met de afnemer.

6.2 Aflevering geschiedt, indien niet anders vermeld, op basis van verzendkosten voor ontvanger. Voor alle zendingen is Ikbenstil Computers gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen, dit dient altijd vooraf geoffreerd en overeengekomen te worden.

6.3 Ikbenstil Computers is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

 

7. Installaties

7.1 Indien Ikbenstil Computers zaken installeert zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

7.2 Indien Ikbenstil Computers zaken installeert of repareert op een door de afnemer aangewezen plaats, dient afnemer zorg te dragen voor een passende installatieplaats, waar voorafgaand aan de installatie alle door leverancier noodzakelijk geachte voorzieningen zijn aangebracht.

 

8. Betaling

8.1 Facturen van Ikbenstil Computers dienen, indien niet anders schriftelijk vermeldt, uiterlijk binnen het op de factuur vermelde aantal  dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door Ikbenstil Computers aan te geven wijze, en wel zodanig dat Ikbenstil Computers binnen de op de factuur vermelde hoeveelheid  dagen na de factuurdatum over het betaalde de beschikking krijgt. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Ikbenstil Computers ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

8.3 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.4 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

8.5 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Ikbenstil Computers behoudt zich het eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, voor integraal aan haar voldaan zullen zijn:

I. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

II. Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

9.2 Indien wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Ikbenstil Computers voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Ikbenstil Computers als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Ikbenstil Computers toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

9.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Ikbenstil Computers gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 

10. Garanties / Reparaties

10.1 Ikbenstil Computers zal, indien niet anders vermeld, gedurende 3 jaar vanaf het tijdstip van aflevering in geval van gebreken in afwerking of materiaal van enig bestanddeel van de door Ikbenstil Computers afgeleverde zaken, ter keuze van Ikbenstil Computers dit bestanddeel kosteloos repareren of door een nieuw vervangen. Ikbenstil Computers is uitsluitend verplicht tot herstel of vervanging in Nederland. Wederpartij zal daartoe de zaak franco en in originele of gelijkwaardige verpakking naar Ikbenstil Computers of een door Ikbenstil Computers op te geven plaats zenden. De zaak zal begeleid dienen te worden van een duidelijke klachtomschrijving en een afschrift van de aankoopfactuur.

10.2 Met betrekking tot (bestanddelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming rust op Ikbenstil Computers geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen ter zake van genoemd(e) zaak (bestanddeel) aan Ikbenstil Computers voldoet. Of daarvan sprake is staat (uitsluitend) ter beoordeling van Ikbenstil Computers.

10.3 Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.

10.4 Indien de zaak zich buiten Nederland bevindt is Ikbenstil Computers slechts gehouden de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks Ikbenstil Computers in Nederland zou hebben gekost, te dragen.

10.5 De in lid 1 omschreven garantie geldt niet indien: a. de zaak niet op de juiste wijze is gebruikt; b. wederpartij zonder goedkeuring van Ikbenstil Computers zelf werkzaamheden verricht of doet verrichten aan de zaak; c. van de door Ikbenstil Computers verstrekte voorschriften wordt afgeweken; d. Indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen.

10.6 De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die Ikbenstil Computers aan wederpartij verleent.

10.7 Op reparaties of vervangingen verstrekt Ikbenstil Computers een garantieperiode van 90 dagen. Indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij Ikbenstil Computers en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe.

 

11. Zekerheid

11.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Ikbenstil Computers terstond genoegzame en in de door Ikbenstil Computers gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Ikbenstil Computers gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.

11.2 Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.


12. Intellectuele eigendom en Know-How

12.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc., al dan niet op papier vastgelegd, die door Ikbenstil Computers aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van Ikbenstil Computers.

12.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

12.3 Wederpartij zal Ikbenstil Computers vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door Ikbenstil Computers geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door Ikbenstil Computers voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door Ikbenstil Computers geleverde zaak.


13. Klachten, onderzoekplicht, verjaring en nakoming

13.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij Ikbenstil Computers daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.

13.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Ikbenstil Computers te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

13.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.


14. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

14.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

14.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.


15. Ontbinding / Bevrijding

15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de wederpartij of stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, is Ikbenstil Computers ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ikbenstil Computers is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

15.2 Indien de behoorlijke nakoming door Ikbenstil Computers ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Ikbenstil Computers komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Ikbenstil Computers het recht de overeenkomst te ontbinden.

15.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Ikbenstil Computers komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Ikbenstil Computers bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Ikbenstil Computers bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen wederpartij en die derde met betrekking tot de door Ikbenstil Computers geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.


16. Schadevergoeding

16.1 Ikbenstil Computers is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

16.2 Ikbenstil Computers is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Ikbenstil Computers is o.a. niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade.

16.3 Ikbenstil Computers bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

16.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Ikbenstil Computers ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

16.5 Aansprakelijkheid of schadevergoedingsverplichting van Ikbenstil Computers jegens afnemer zal nooit de waarde te boven gaan van de betreffende met de afnemer gesloten overeenkomst, met een maximum van € 50.000 (vijftigduizend euro).

16.6 Ikbenstil Computers is, onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, niet gehouden tot vergoeding van schade indien de schade niet binnen 1 maand na het ontstaan schriftelijk aan Ikbenstil Computers is gemeld.


17. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ikbenstil Computers en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Ikbenstil Computers en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Ikbenstil Computers, behoudens indien Ikbenstil Computers als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.


18. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.


19. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Namens de directie van Ikbenstil Computers B.V.

Amsterdam 2018.