+31 20 3301345

Amsterdam 2024.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Ikbenstil Computers B.V. gevestigd te Amsterdam, onder Kamer van Koophandel nummer: 67681883

 

1. Algemeen

Onder Ikbenstil Computers wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Ikbenstil Computers B.V. (gevestigd te Amsterdam)

 

2. Algemeen / Toepassing

2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen, met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze door Ikbenstil Computers uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Ikbenstil Computers als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.4 Op het moment van overhandiging of deponering treden deze Algemene Voorwaarden in de plaats van eventuele eerdere Algemene Voorwaarden van leverancier, ook indien deze zijn vervat in afspraken of correspondentie.

 

3. Aanbiedingen / Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van Ikbenstil Computers zijn vrijblijvend. Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Ikbenstil Computers deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

 

4. Aanvulling overeenkomst

Ikbenstil Computers zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

 

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten en exclusief BTW.  Als valuta wordt de Euro gehanteerd, tenzij anders vermeld.

5.2 De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn leidend maar kunnen ingeval van hevige koers fluctuaties tussen de Euro en Dollar worden herzien. De hardware component prijzen worden door fabrikanten in Dollars uitgedrukt.

5.3 Wijzigingen in invoerrechten, productiekosten als bijvoorbeeld arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen en materialen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Ikbenstil Computers het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.

 

6. Aflevering / Levertijd

6.1 Met Ikbenstil Computers overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van deze levertijden, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ten beoordeling van de leverancier, zal deze in nader overleg treden met de afnemer.

6.2 Aflevering geschiedt, indien niet anders vermeld, op basis van verzendkosten voor ontvanger. Voor alle zendingen is Ikbenstil Computers gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen, dit dient altijd vooraf geoffreerd en overeengekomen te worden.

6.3 Ikbenstil Computers is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

 

7. Installaties

7.1 Indien Ikbenstil Computers zaken installeert zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

7.2 Indien Ikbenstil Computers zaken installeert of repareert op een door de afnemer aangewezen plaats, dient afnemer zorg te dragen voor een passende installatieplaats, waar voorafgaand aan de installatie alle door leverancier noodzakelijk geachte voorzieningen zijn aangebracht.

 

8. Betaling

8.1 Facturen van Ikbenstil Computers dienen, indien niet anders schriftelijk vermeldt, uiterlijk binnen het op de factuur vermelde aantal  dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door Ikbenstil Computers aan te geven wijze, en wel zodanig dat Ikbenstil Computers binnen de op de factuur vermelde hoeveelheid  dagen na de factuurdatum over het betaalde de beschikking krijgt. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Ikbenstil Computers ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

8.3 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.4 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.

8.5 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Ikbenstil Computers behoudt zich het eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, voor integraal aan haar voldaan zullen zijn:

I. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

II. Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

9.2 Indien wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Ikbenstil Computers voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Ikbenstil Computers als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Ikbenstil Computers toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

9.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Ikbenstil Computers gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 

10. Garanties / Reparaties

10.1 Ikbenstil Computers zal, indien niet anders vermeld, gedurende 3 jaar vanaf het tijdstip van aflevering in geval van gebreken in afwerking of materiaal van enig bestanddeel van de door Ikbenstil Computers afgeleverde zaken, ter keuze van Ikbenstil Computers dit bestanddeel kosteloos repareren of door een nieuw vervangen. Ikbenstil Computers is uitsluitend verplicht tot herstel of vervanging in Nederland. Wederpartij zal daartoe de zaak franco en in originele of gelijkwaardige verpakking naar Ikbenstil Computers of een door Ikbenstil Computers op te geven plaats zenden. De zaak zal begeleid dienen te worden van een duidelijke klachtomschrijving en een afschrift van de aankoopfactuur.

10.2 Met betrekking tot (bestanddelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming rust op Ikbenstil Computers geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen ter zake van genoemd(e) zaak (bestanddeel) aan Ikbenstil Computers voldoet. Of daarvan sprake is staat (uitsluitend) ter beoordeling van Ikbenstil Computers.

10.3 Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.

10.4 Indien de zaak zich buiten Nederland bevindt is Ikbenstil Computers slechts gehouden de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks Ikbenstil Computers in Nederland zou hebben gekost, te dragen.

10.5 De in lid 1 omschreven garantie geldt niet indien: a. de zaak niet op de juiste wijze is gebruikt; b. wederpartij zonder goedkeuring van Ikbenstil Computers zelf werkzaamheden verricht of doet verrichten aan de zaak; c. van de door Ikbenstil Computers verstrekte voorschriften wordt afgeweken; d. Indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen.

10.6 De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die Ikbenstil Computers aan wederpartij verleent.

10.7 Op reparaties of vervangingen verstrekt Ikbenstil Computers een garantieperiode van 90 dagen. Indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij Ikbenstil Computers en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe.

 

11. Zekerheid

11.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Ikbenstil Computers terstond genoegzame en in de door Ikbenstil Computers gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Ikbenstil Computers gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.

11.2 Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

 

12. Intellectuele eigendom en Know-How

12.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc., al dan niet op papier vastgelegd, die door Ikbenstil Computers aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van Ikbenstil Computers.

12.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

12.3 Wederpartij zal Ikbenstil Computers vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door Ikbenstil Computers geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door Ikbenstil Computers voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door Ikbenstil Computers geleverde zaak.

 

13. Klachten, onderzoekplicht, verjaring en nakoming

13.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij Ikbenstil Computers daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.

13.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Ikbenstil Computers te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

13.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.

 

14. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

14.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

14.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

15. Ontbinding / Bevrijding

15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de wederpartij of stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, is Ikbenstil Computers ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ikbenstil Computers is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

15.2 Indien de behoorlijke nakoming door Ikbenstil Computers ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Ikbenstil Computers komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Ikbenstil Computers het recht de overeenkomst te ontbinden.

15.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Ikbenstil Computers komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Ikbenstil Computers bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Ikbenstil Computers bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen wederpartij en die derde met betrekking tot de door Ikbenstil Computers geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

 

16. Schadevergoeding

16.1 Ikbenstil Computers is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

16.2 Ikbenstil Computers is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Ikbenstil Computers is o.a. niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade.

16.3 Ikbenstil Computers bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

16.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Ikbenstil Computers ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

16.5 Aansprakelijkheid of schadevergoedingsverplichting van Ikbenstil Computers jegens afnemer zal nooit de waarde te boven gaan van de betreffende met de afnemer gesloten overeenkomst, met een maximum van € 50.000 (vijftigduizend euro).

16.6 Ikbenstil Computers is, onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, niet gehouden tot vergoeding van schade indien de schade niet binnen 1 maand na het ontstaan schriftelijk aan Ikbenstil Computers is gemeld.

 

17. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ikbenstil Computers en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Ikbenstil Computers en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Ikbenstil Computers, behoudens indien Ikbenstil Computers als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

18. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.

 

19. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

20. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.
Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen bij ons onder het begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.


Artikel 20a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de hiervoor in 20a en onder Identiteit vermelde gegevens;
de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.

Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 20a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Artikel 20b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.)

Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Artikel 20c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
Of:
als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 20d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.
Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd

Artikel 20e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
Geleverde diensten, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 20f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.

Artikel 20g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

Namens de directie van Ikbenstil Computers B.V.

Amsterdam 2024.

 

 

 

Contact
Alle Ikbenstil systemen kunnen op uw persoonlijke wensen geconfigureerd worden.

Mocht u nog vragen hebben, meer informatie willen of wenst u een aangepaste aanbieding? Neem dan contact met ons op middels onderstaand formulier.
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.